Nizina Środkowopolska

Baza znalezionych fraz

Myv Rock, j-rock ---tenjo tenka yuiga dokuson...Miyavi, tylko dla ...

Temat: Polesie Lubelskie

Polesie Lubelskie leży na południowy wschód od Niziny Mazowieckiej.

Jest to niewielki skrawek rozległej krainy, zwanej Polesiem, której przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi. W krajobrazie Polesia Lubelskiego przeważają równiny z dużą ilością bagien, torfowisk i jezior. Nie są to jednak jeziora polodowcowe, lecz krasowe. Utworzyły się one w zagłębieniach powstałych w podłożu zbudowanym ze skał wapiennych. Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.

Na części Polesia Lubelskiego utworzono Poleski Park Narodowy, gdzie żyją m.in. żółwie błotne. Głównym miastem Polesia Lubelskiego jest Włodawa.Źródło: topranking.pl/908/polesie,lubelskie.phpTemat: zadanie na przyre :P

Niemal całe województwo znajduje się w obrębie nizin środkowopolskich. Wyjątkiem jest południowy „niemazowiecki” skraj województwa, który wchodzi w obręb wyżyny małopolskiej, a konkretnie Przedgórza Iłżeckiego. Krajobraz regionu jest na jego przeważającej części nizinny, czego przyczyną są zlodowacenia, w szczególności zlodowacenie środkowopolskie. Najbardziej charakterystycznym elementem ukształtowania rzeźby terenu są doliny rzeczne. Innymi podstawowymi formami terenu są wysoczyzny oraz równiny.


Źródło: topranking.pl/933/zadanie,na,przyre,p.php


Temat: zadanie na przyre :P

odp na a
Niemal całe województwo znajduje się w obrębie nizin środkowopolskich. Wyjątkiem jest południowy „niemazowiecki” skraj województwa, który wchodzi w obręb wyżyny małopolskiej, a konkretnie Przedgórza Iłżeckiego. Krajobraz regionu jest na jego przeważającej części nizinny, czego przyczyną są zlodowacenia, w szczególności zlodowacenie środkowopolskie. Najbardziej charakterystycznym elementem ukształtowania rzeźby terenu są doliny rzeczne. Innymi podstawowymi formami terenu są wysoczyzny oraz równiny.


rozumiem ze chodzi o niezine ssrodkow?

Źródło: topranking.pl/933/zadanie,na,przyre,p.php


Temat: Burza nad Mazowszem - zdjęcia
Hm.

Z punktu widzenia geografii Ziemia Łódzka to odrębny region.

Według Kondrackiego Łódź znajduje się w mezoregionie Wzniesień Łódzkich, który
należy do makroregionu Wzniesień Południowo-Mazowieckich, a dalej do
podprowincji Nizin Środkowopolskich. Natomiast według Anny Dylikowej usytuowany
jest na obszarze wysoczyzny skierniewickiej będącej częścią Wyżyny Łódzkiej.
Jest to najdalej na północ oraz wschód wysunięta część krainy Wyżyn Południowej
Polski.

Tak to wygląda...
Pewnie historycy mają jeszcze jakieś inne podziały...
Ilu badaczy tyle teorii.
A w praktyce Łodzi zawsze daleko było do Stolycy :):):)
Pozdrawiam

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,27118329,27118329,Burza_nad_Mazowszem_zdjecia.html


Temat: Czy Łódź to Mazowsze ???
Czy Łódź to Mazowsze ???
Ostatnio w galerii zdjęć zatytułowanej " Burza na Mazowszu " czy cos w tym
stylu pojawiły się fotki z naszego miasta...

Muszę poruszyć ten temat bo właściwie niewielu ludzi wie jak sklasyfikować
nasz region.

Z punktu widzenia geografii Ziemia Łódzka to odrębny region.

Według Kondrackiego Łódź znajduje się w mezoregionie Wzniesień Łódzkich, który
należy do makroregionu Wzniesień Południowo-Mazowieckich, a dalej do
podprowincji Nizin Środkowopolskich. Natomiast według Anny Dylikowej
usytuowany jest na obszarze wysoczyzny skierniewickiej będącej częścią Wyżyny
Łódzkiej.
Jest to najdalej na północ oraz wschód wysunięta część krainy Wyżyn
Południowej Polski.

Tak to wygląda...
Pewnie historycy mają jeszcze jakieś inne podziały...
Ilu badaczy tyle teorii.
A w praktyce Łodzi zawsze daleko było do Stolycy :):):)

Co o tym sądzicie ???
Gdzie jestesmy ???
Jakie znacie inne klasyfikacje ???

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,443,27256063,27256063,Czy_Lodz_to_Mazowsze_.html


Temat: Co Radom robi w tym województwie ? Mazowsze ? :)
Mnie w szkole (w Radomiu) uczyli tak. Radom leży na Równinie
Radomskiej, która zaliczana jest do jednego z niżów
środkowopolskich, a dokładniej do Niziny Mazowieckiej.

Oczywiście uważam, że akurat przynależność geograficzna nie powinna
determinować ostatecznie kształtu podziału administracyjnego. Tu
bowiem należy kierować się uwarunkowaniami historycznymi,
kulturowymi, a także więziami społecznymi.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,76424856,76424856,Co_Radom_robi_w_tym_wojewodztwie_Mazowsze_.html


Temat: Plan wycieczki
Witam
Może ma ktoś z Was już gotowy plan wycieczki po Puszczy Kampinoskiej albo obojętnie jakiego rejonu nizin środkowopolskich ??
Źródło: topranking.pl/896/plan,wycieczki.php


Temat: Średniopostowcy łączcie się xD
Może ma ktoś z Was już gotowy plan wycieczki po Puszczy Kampinoskiej albo obojętnie jakiego rejonu nizin środkowopolskich ??
Źródło: topranking.pl/897/sredniopostowcy,laczcie,sie,xd.php


Temat: Geografia

Cechy budowy geologicznej Polski
a)podział na jednostki geologiczno-tektoniczne
-prekambryjska platforma paleozoiczna wschodnio-europejska
-platforma paleozoiczna i paleozoiczne masywy orogeniczne
-obszary fałdowań alpejskich
b)mozaikowatość w budowie geologicznej
c)różnowiekowość i różnorodność tektoniczna budowy geologicznej Polski
d)przez Polskę przechodzi ważna granica oddzielająca obszar platform wschodnio-europejskiej od młodych struktur fałdowych
Podział Polski na jednostki geologiczno-tektoniczne
a)jednostki platformy wschodnio-europejskiej
-wzniesienie Łeby
-obniżenie perybałtyckie
-niecka Brzeźna
-wzniesienie mazursko-suwalskie
-obniżenie podlaskie
-wzniesienie podlaskie
-obniżenie nadbużańskie
b)jednostki tektoniczne platformy paleozoicznej
-wał kujawsko-pomorski
-niecka łódzka
-niecka miechowska
-niecka mogileńska
-niecka szczecińska
-monoklina przedsudecka
-monoklina śląsko-krakowska
c)obszary fałdowań alpejskich w Polsce
-zapadlisko przedkarpackie
-Karpaty
-Pieniny
-Tatry
Powierzchnia Polski
-nachylenie obszaru z południowego wschodu ku północnemu zachodowi
-zdecydowana przewaga nizin (zajmuja91%)
-równoleżnikowa pasowość rzeźby czyli wyżyny i góry (zajmują 6,5%)
-występowanie rzeźby wysokogórskiej napołudniu kraju (2,5%)
-istnienie rozległego krajobrazu staro glacjalnego w środkowej Polsce i krajobrazu młodo glacjalnego na obszarze ostatniego zlodowacenia
Przebieg zlodowacenia plejstoceńskiego w Polsce
Są 3 zlodowacenia glacjały i 3 interglacjały
a)zlodowacenie południowo-polskie
b)interglacjał wielki
c)zlodowacenie środkowopolskie
d)interglacjał emski
e)zlodowacenie północnopolskie –bałtyckie
Czynniki komatyczne
a)masa powietrza
b)położenie
c)odległość od wody
d)wysokość nad p.m.
e)rzeźba terenu
f)podłoże
Zlewisko-to obszar z którego wody spływają do jednego zbiornika wodnego
Dorzecze- to obszar z którego wody spływają do rzeki głównej i z nią do morza
Zlewiska i dorzecza Polski
-zlewisko Bałtyku-99,7%
-zlewisko Morza Czarnego-(Strwiąż i Orawa)0,2%
-zlewisko morza Północnego-(Izera i Orlica)0,1%
Cechy fizyczno geologiczne M. Bałtyckiego
-powierzchnia(415,3 tyś. km2)
-wyspy
-zatoki
-cieśniny
-zasolenia
-głębokość
Typy lasów
-bory-lasy iglaste zajmują 78% powierzchni lasów mogą być też mieszanie :dąb, lipa, topola
-grady-wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grądu i dęby zajmują 10%
łęgi- porastają tereny rzeczne :wierzby, wiązy
-olsy- porastają bagniste :olsza czarna, brzozy
-buczyny-żyzne lasy liściaste i mieszane
Typy gleb
-bieluicowe-35%
-brunatne-53%
-płowe-5%
-czarnoziemy-1%
-czarne ziemy-2%
-bagienne-9%
-mady-5%
-rędziny-1%Źródło: topranking.pl/917/19,geografia.php


Temat: ge
ge
Pobrzeża- Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie z Żuławami,
obszary depresyjne, rzeźba młodoglacjalna, 80%-wybrzeża płaskie- sze-
rokie, piaszczysto-żwirowe plaże (działalność budująca morza), wybrze-
ża klifowe, żyzne gleby na Żuławach (mady), najniższa depresja- Żuławy
Pojezierza- Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie, zlodowacenie półno-
cnopolskie, wzgórza moreny czołowej, morena denna, jeziora polodow-
cowe, równiny sandrowe, pradoliny, niska jakość gleb, jeziora(Śniardwy,
Mamry), wysoczyzny, gleby brunatne i płowe, niewiele żyznych gleb(m-
ady, czarne ziemie), sól kamienna (Inowrocław), ropa i gaz(Gorzów Wlk),
gliny piaski, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Dylewska Góra- 312m
Niziny Środkowopolskie, zachodnie- Niz Wielkopolska, Śląska, zlodowa-
cenie środkowopolskie, denudacja, less na Niz Śląskiej, rozległe równiny,
mało wzniesień(Wał Trzebnicki), brak jezior, krajobraz staroglacjalny, pra-
doliny, kotliny, najcieplej w pl., wczesna wiosna, suche i ciepłe lato, żyzne
gleby na lessach, brunatne, płowe i bielicowe, dobre rolnictwo, sól kamie-
nna i potasowa (Kłodawa), w. Brunatny(Konin), gaz(Ostrów Wlk), ruda
miedzi(Legnica, Głogów), Wrocław, Opole, Kalisz, Zielona Góra, Brzeg,
Racibórz, Oleśnica, Trzebnica
Niziny Środkowopolskie, wschodnie-Niz Mazowiecka, Podlaska, Polesie
Lubelskie, kraj, staroglacjalny, wysoczyzny i pradoliny, Wzniesieni Łódzkie
(290m), Kotlina Wwa(najniższe), puszcze (Kampinoska, Kurpiowska, Bia-
łowieska, Knyszyńska), wydmy śródlądowe, obszar bagienno-torfowiskowy,
jeziora krasowe, gleby bielicowe, bagienne, w. Kamienny(Polesie), piasko,
żwiry i gliny, iły warowe(kot wwa), torf- (Polesie, niz Podlaska), Łódź, Bia-
łystok, Radom, Piotrków Trybunalski, Siedlce
Wyżyny Polskie zachodnie- Śląsko-Krakowska(śląska, krakowsko-często-
chowska), Małopolska(Niecka Nidziańska, Wyż Kielecka), skały mezozo-
iczne, skały palezoiczne, less Wyż Śląska- Góra Św. Anny(400m), w kam-
ienny, ruda cynku i ołowiu, srebro Wyż Kra- Częs- Skałka(512m), rzeżba
krasowa, studnie, jaskinie Stunisko(75m) Niecka- pokrywa lessowa-gleby
brunatne, formy krasowe, wapień i gips(dolina Nidy), siarka(Grzybowo)
W. Kielecka- G. Świętokrzyskie, Łysagóra( Łysica, Łysagóra), gołoborza
w Łysychgórach, Św.K.PN dla Puszczy Jodłowej, zjawiska krasowe, Wyż.
Sandomierska- dobre gleby Górnośląski Okręg Przemysłowy- Katowice,
Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Chorzów) w. Kamienny
Wyżyny Polskie wsch- Wyżyna Lubelsko- Lwowska, Wyż Lubelska, Ro-
ztocze, wapienie, margle, lessy, wąwozy, parowy Lybelskie Zagłębie Wę-
glowe, kreda pisząca (Chełm, regowiec), wody mineralne(nałęczów), ży-
zne gleby, plantacje chmielu, konopi, tytoniu, Wielki Dział 390m, Rozto-
cze- Roztoczański PN, wapienie, margle, piaskowce Lublin, Zamość, Pu-
ławy, Kazimierz Dolny
Kotliny Podkarpackie- K. Oświęcimska, Sandomierska, Brama Krakow-
ska, niziny, płaskowyże, zapadliska tektoniczne- sól kamienna(Bochnia,
Wieliczka), siarka (Tarnobrzeg), gips, gaz i roba (obszar Kotlin) Kraków,
Sosnowiec, Jaworzno, Bytom, Tychy, Gliwice
Pogórze Karpackie i Beskidy- alpejskie ruchy fałdowe, Karpaty Zach,
Wsch(bieszczasy), Pd, polskie dzielimy na Wewnętrzne (Tatry, Obni-
żenie Orawsko- Podhalańskie) Zewnętrzne(pog, karpackiei beskidy)
kępy- charakterystyczne dla pobrzeży wysoczyzny morenowe Kępa Redło-
wska, budują je gliny morenowe mierzeje- długie, wąskie i piaszczyste w
niesienia zbudowane przez prąd morski, ostańce- liczne skałki, wertepy-
leje zapadliskowe, zapadnięcie stopu podziemnego korytarza, margiel-sk-
ała osadowa z kalcytu i minerałów ilastych wąwóz- głęboka dolina parów- -
rodzaj doliny o płaskim, szerokim dnie płaskowyże- obszar wyżynny o
płaskiej powieżchni
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,43024210,43024210,ge.html


Temat: Licealisci chca wyjezdzac z Bydgoszczy?
9. Atrakcyjne położenie geomorfologiczne na styku krain geograficznych
Położenie Bydgoszczy jest ciekawe z uwagi na położenie na styku wielkich dolin
rzecznych.
Znajdziemy tu zróżnicowany krajobraz poczynając od podobnego do podgórskiego,
do równin ciągnących się po horyzont. Miasto leży na 7 poziomach ograniczonych
stromymi krawędziami, które są punktami widokowymi. Największe wzgórza mają
deniwelacje 60 m. Puszcza Bydgoska okalająca miasto od południa położona jest
na polach wydmowych. Z kolei od północy na zbocza pradoliny toruńsko-
eberswaldzkiej porastają grądy. Od wschodu Bydgoszcz graniczy w doliną Wisły ze
szczególnym skupiskiem lasów łęgowych, od zachodu zaś z pełną łąk pradoliną
Noteci.

10. Trzy rzeki.
O Bydgoszcz zahaczają 3 zupełnie odmienne rzeki z innymi krajobrazami i
roślinnością: majestatyczna Wisła, piękna Brda i nizinna Noteć + zabytkowy
kanał bydgoski
Brda jest kręgosłupem miasta, przyczyną jego powstania, rozwoju i pomyślności,
a obecnie jego ozdobą.
Wisła jest naturalną granicą miasta od wschodu. Zaledwie 200 m od brzegu rzeki
znajduje się „starówka bis” – czyli Stary Fordon o rozplanowaniu XVIII-XIX
wiecznym.
Kanał bydgoski i górnonotecki kształtują krajobraz zachodniej części miasta.

11. Zakole Wisły i przełom pod Fordonem
Bydgoszcz jest miastem wyróżnionym przez charakterystyczne na mapie Polski
zakole Wisły.
Rzeka gwałtownie zakręca na przestrzeni kilku kilometrów, a pod Fordonem wcina
się głęboko w wysoczyznę Pojezierza Pomorskiego. Urwiste zbocza pokryte są
jarami, wąwozami, grądami, strumieniami i źródliskami. Dolina Dolnej Wisły jest
tutaj najwęższa (2 km), co potęguje wrażenia krajobrazowe. U nasady zakola na
półwyspie w Brdyujściu znajduje się miejsce, gdzie Wisła sięga najbardziej na
zachód (na skalę ogólnopolską)
Z XI-wiecznego grodziska Wyszogród można podziwiać krajobraz zakola, a ze
wzgórz fordońskich – krajobraz doliny przełomu Wisły.
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły , obejmujący blisko 10% powierzchni
miasta i większość obszaru 2 gmin podmiejskich stanowi obszar atrakcyjny
krajobrazowo i przyrodniczo na skalę ogólnopolską.

12. Atrakcyjne otoczenie przyrodnicze
Bydgoszcz położona jest na styku dwóch dużych jednostek geobotanicznych: Pasa
Wysoczyzn Pomorskich i Pasa Wielkich Nizin Środkowopolskich. Następstwem tego
jest znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej okolic miasta: bory sosnowe na
południu, lasy mieszane na wysoczyznach, łąki i torfowiska w dolinie Noteci,
roślinność stepowa na zboczach i terasach, lasy łęgowe w dolinie Wisły i Brdy.
W jakimkolwiek kierunku się zwrócimy, spotkamy odmienne krajobrazy, szatę
roślinną i rejony etnograficzne.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,58306502,58306502,Licealisci_chca_wyjezdzac_z_Bydgoszczy_.htmlForm:

Odnośniki

Myv Rock, j-rock ---tenjo tenka yuiga dokuson...Miyavi, tylko dla ...
Nizina zachodnio-syberyjska gleby
Nizina Amazonki uprawy roli
Nizina Śląska rolnictwo warunki
Nizina Wielkich Prerii
Nizina Podlaska Wielkopolska
nizina śląska surowce
Nizina Mazowiecka rośliny
 • czym pomalowE6 na biaB3o
 • wojewF3dzka stacja sanitarno epidemologiczna
 • bezrobocie gmina
 • winmail dat
 • strona 828

 • Do odważnych świat należał.
  Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą. Geoffrey Berry
  Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. Frederich Nietzsche (1844 - 1900)
  Dobro bardzo rzadko wypływa z dobrej rady. George Byron
  Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . . Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)